24 lipca 2024 roku 

Służebność jest to  ograniczone prawo rzeczowe:,  obciążające nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości zwanej władnącą - służebność gruntowa, albo zapewnienie zaspokojenia określonych potrzeb osoby fizycznej - służebność osobista.

Służebność przesyłu jest to obciążenie nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Dokumenty niezbędne do wyceny zależą od rodzaju służebności, najczęściej są to:

  • aktualny odpis z księgi wieczystej (akt notarialny)
  • aktualny wypis z rejestru gruntów (decyzja podziałowa, wykaz zmian gruntowych)
  • aktualna mapa zasadnicza (mapa ewidencyjna) z zaznaczeniem terenu pod służebność
  • aktualna informacja o przeznaczeniu (wypis z planu miejscowego lub decyzja o warunkach zabudowy, informacja  z gminy)
  • projekt umowy o służebność
  • do wglądu projekt budowlany budowy urządzeń infrastruktury  technicznej stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę lub decyzja o oddaniu do użytkowania
  • wykaz  szkód spowodowanych budową urządzeń infrastruktury  technicznej - po wybudowniu
  • inne dokumenty, które dotyczą stanu nieruchomości, przeznaczenia, zakresu służebności.

| Wszelkie prawa zastrze¿one | Projektowiec