19 lipca 2024 roku 

Wycena działki jest to wycena gruntu niezabudowanego. Do gruntu może być prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego.

Dokumenty do wyceny:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej (akt notarialny)
 • aktualny wypis z rejestru gruntów (decyzja podziałowa, wykaz zmian gruntowych)
 • aktualna mapa zasadnicza (mapa ewidencyjna)
 • aktualna informacja o przeznaczeniu (wypis z planu miejscowego lub decyzja o warunkach zabudowy, informacja  z gminy)
 • inne dokumenty, które dotyczą stanu nieruchomości, przeznaczenia, celu wyceny.

Wycena lokalu jest wyceną lokalu stanowiącego nieruchomość jako odrębną własność lokalu lub ograniczonego prawa rzeczowego jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Lokal może być mieszkalny lub użytkowy.

Dokumenty do wyceny:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej (akt notarialny)
 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu
 • inne dokumenty, które dotyczą stanu nieruchomości, przeznaczenia, celu wyceny.

Wycena działki zabudowanej (domem mieszkalnym, budynkami) jest to wycena prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej lub prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków.

Dokumenty do wyceny :

 • aktualny odpis z księgi wieczystej (akt notarialny)
 • aktualny wypis z rejestru gruntów (decyzja podziałowa, wykaz zmian gruntowych)
 • aktualna mapa zasadnicza (mapa ewidencyjna)
 • aktualna informacja o przeznaczeniu (wypis z planu miejscowego lub decyzja o warunkach zabudowy, informacja  z gminy)
 • do wglądu książka obiektu budowlanego, inwentaryzacja (dokumentacja powykonawcza lub projektowa) lub inny dokument potwirdzający powierzchnię użytkową budynków - dla obiektów oodanych do użytku
 • pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym - dla obiektów w budowie
 • inne dokumenty, które dotyczą stanu nieruchomości, przeznaczenia, celu wyceny.

| Wszelkie prawa zastrze¿one | Projektowiec