19 lipca 2024 roku 

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Wycena nieruchomości jest to postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości.

Operat szacunkowy jest to pisemna opinia o wartości nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych, przy przyjęciu następujących założeń:

  1. strony umowy były od siebie  niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy
  2. upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy .

Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia.

Stan nieruchomości jest to  stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stan zagospodarowania, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w ktorej jest nieruchomość położona.

Przeznaczenie nieruchomości jest zapisane w miejscowym planie, a w przypadku braku planu uwzględnia się zapisy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Nieruchomość gruntowa jest to wyodrębniona część powierzchni ziemskiej, stanowiąca odrębny przedmiot własności.

Nieruchomość rolna  jest to nieruchomość, która jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Prawo własności jest to najszersze, podstawowe prawo rzeczowe pozwalające właścicielowi z wyłączeniem innych osób korzystać z rzeczy w granicach określonych przez ustawy oraz zasady współżycia społecznego i rozporządzać nią zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności pobierać pożytki oraz inne dochody z rzeczy.

Prawo użytkowania wieczystego gruntu polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, województwa, powiatu bądź  gminy lub związku tych jednostek  osobie fizycznej lub  prawnej na czas określony od 40 do 99 lat.

Odrębna własność lokalu się składa z własności lokalu i udziału w nieruchomości wspólnej.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym ustanawianym przez spółdzielnie mieszkaniową na lokalu wchodzącym do jej zasobu, na jego treść składają się dwa podstawowe uprawnienia: prawo do korzystania z przydzielonego lokalu oraz prawo do rozporządzania swoim prawem.

Służebność jest to ograniczone prawo rzeczowe, obciążające nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości zwanej władnącą - służebność gruntowa, albo zapewnienie zaspokojenia określonych potrzeb osoby fizycznej - służebność osobista.

Służebność przesyłu jest to obciążenie nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, ktory zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz par inne podobne urządzenia nie należące do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład Przedsiębiorstwa, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może w oznaczonym zakresie korzystać z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Inne prawa do nieruchomości - np.: nakłady poniesione przez najemcę na nieruchomości, prawo użytkowania, zarądu.

| Wszelkie prawa zastrze¿one | Projektowiec